Zásady ochrany osobních údajů (platné do 30. 4. 2020)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při používání pokladního systému Profi účtenka.

Berte prosím na vědomí, že spolu s uzavřením licenční smlouvy, smlouvy o implementaci software, přijetím obchodních podmínek a/nebo uzavřením servisní smlouvy potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim a že jste jimi vázáni.

Na úvod

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Společností my, společnost

  Solitea Česká republika, a.s., IČ 255 68 736, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, e-mail: info@money.cz, telefon +420 800 776 776

  1. Uživatelem jste Vy, zákazník, kterému společnost poskytuje licenci pro užívání softwarového produktu Profi účtenka.
  2. Profi účtenka pokladní aplikace, která se vždy instaluje na zařízení uživatele nebo zařízení zajištěné uživatelem. Společnost poskytuje instalační soubor a poskytuje licenci k užívání pokladní aplikace. Informace o Profi účtence jsou dostupné zde.
  3. Produktem společné označení pro Profi účtenka.
 2. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 3. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob při zajišťování funkčnosti produktů, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Jsme správci osobních údajů

 1. Odesláním objednávky nebo projevením zájmu o naše produkty začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  1. jméno a příjmení uživatele, pokud se jedná o fyzickou osobu
  2. jméno a příjmení osob pověřených uživatelem ke komunikaci ohledně zakoupení produktů
  3. jméno, příjmení a pracovní zařazení osob pověřených uživatelem pro řešení servisních požadavků
  4. adresa bydliště uživatele
  5. adresa elektronické pošty (e-mail) osob dle písm. a), b), c)
  6. číslo bankovního účtu uživatele
  7. telefonní číslo osob dle písm. a), b), c)
  8. IČ a DIČ uživatele
  9. IP adresy zařízení, z nichž byl odeslán servisní požadavek
  10. obsah telefonické a e-mailové komunikace při řešení servisních požadavků ohledně osob uvedených v písm. c) a při objednávce produktu ohledně osob uvedených v písm. a), b)
  11. k) uživatelské identifikátory přiřazené uživatelům Společností
 3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
  1. plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí jednání o smlouvě před zakoupením produktu, proces uzavírání a plnění licenční smlouvy (tj. poskytnutí softwaru k užívání za podmínek stanovených licencí), smlouvy o implementaci softwaru (tj. provedení instalace a implementace Profi Účtenky na zařízení uživatele včetně případného zaškolení uživatele nebo jeho zaměstnanců), servisní smlouvy (tj. plnění servisních požadavků prostřednictvím zákaznické telefonické linky, e-mailové komunikace, osobní návštěvou uživatele nebo připojením přes vzdálený přístup) a dále informování o plánovaných odstávkách nebo technické údržbě software a hardware a informování ve změnách v produktech nebo v jejich užívání
  2. informování, co je ohledně vývoje produktů nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb souvisejících s Vaším účetnictvím, ve smyslu recitálu 47 GDPR (oprávněný zájem společnosti)
 4. Telefonickou komunikaci se zákaznickou podporou nebo s obchodním oddělením si vždy ukládáme po dobu 6 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně pomoci v případech opakujícího se problému s produkty, a to opět v rámci plnění smlouvy a našeho i Vašeho oprávněného zájmu.
 5. Osobní údaje podle tohoto článku zpracováváme po dobu trvání účinnosti jednotlivých smluv uvedených v odst. 3 písm. a), nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související se smlouvou ohledně Profi účtenky nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb dle odst. 3 písm. b) ještě 1 rok po skončení účinnosti jednotlivých smluv uvedených v odst. 3 písm. a).
 6. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů stejně jako souhlasíte, že můžeme předat Vaše osobní údaje i dalším zpracovatelům, bude-li to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů:
  1. E-mailingovou službu MailChimp a SmartEmailing pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje společnosti MailChimp jsou předávány do USA, přičemž společnost MailChimp splňuje podmínky EU-U.S. Privacy Shield.
  2. Služby statistiky Google Analytics při návštěvě našich webů https://profiuctenka.cz/. Podmínky služby jsou dostupné zde.
  3. Službu Microsoft Azure, cloudová úložiště společnosti Microsoft, která společnost využívá pro ukládání svých podnikových dat. Informace o službě jsou dostupné zde. Osobní údaje neopouští území Evropské unie.

Zpracovávání údajů na základě souhlasu

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání produktů není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Ale můžeme Vám za něj nabídnout nějaký bonus k užívání produktů.
 2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.
 3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě:
  1. aby Vás naši partneři mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která přímo nesouvisejí s našimi produkty, a informovat Vás o věrnostních akcích, událostech nebo bonusech
  2. aby Vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění služeb společnosti nebo třetích osob. V takovém případě mohou třetí osoby námi poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici a které získaly v souladu s právními předpisy. Třetí osobou jsou kupříkladu (a nejenom) společnosti v holdingu Solitea.
 4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu účinnosti smluv uvedených v odst. 3 písm. a) a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu gdpr@solitea.cz.
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily o produktu Profi účtenka a partnerských produktech, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba, nové funkcionality produktu, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech.
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.

Nakládání s Vašimi údaji vloženými do Profi účtenky

 1. Při užívání produktů jste vždy v postavení správce osobních údajů vašich klientů, zákazníků či zaměstnanců. Vnesením a uložením údajů do produktů můžete zpracovávat osobní údaje.
 2. Při užívání produktů si sami volíte, na jakém úložišti budou osobní údaje uchovávány. Neneseme zodpovědnost za vámi provedenou volbu úložiště a doporučujeme přijetí přiměřených bezpečnostních opatření, aby nedošlo k úniku nebo zneužití uložených osobních údajů. Poučte své zaměstnance, přijměte interní směrnice, zabezpečte přístup k zařízením přístupovými hesly, uchovávejte jen údaje, které nutně potřebujete, a přijměte ostatní opatření vyžadovaná GDPR.
 3. K údajům uloženým v produktech můžeme mít nahodilý přístup, a to pouze v případě, že nás o to požádáte, nebo nás k tomu zavazuje servisní smlouva nebo smlouva o implementaci za účelem implementace, instalace, údržby, opravy, nastavení a jiné zákaznické podpory, kterou Vám v rámci našich produktů poskytujeme.
 4. Protože k údajům, které máte v produktech uloženy, přistupujeme nahodile v závislosti na vzniku požadavků na straně uživatelů, kdy není jejím účelem zpracovávání osobních údajů, ale servis, oprava a konzultace k softwaru, kdy je přístup nevyhnutelný a nikoliv cílený, nejsme zpracovateli Vašich údajů dle čl. 28 GDPR.

Poskytování servisní a zákaznické podpory

 1. Servisní podpora produktů může být v závislosti na dohodě s Vámi poskytována telefonicky, e-mailem, prostřednictvím zákaznického portálu, prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo osobně na místě.
 2. Servisní podporu poskytují vždy proškolení a pověření zaměstnanci s maximálním důrazem na ochranu Vašich údajů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.
 3. Při řešení servisních požadavků telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zákaznického portálu, nemáme přístup k Vašim údajům. Vždy se pokusíme Vám poradit, jak problém vyřešit vzdáleně, aniž bychom na Vaše data viděli. Pokud se nám nepodaří vyřešit Váš požadavek pomocí předchozího postupu, bude následující postup záviset na verzi produktu.
 4. Pro Profi účtenku je servisní a zákaznická podpora prováděna osobně na místě nebo pomocí vzdáleného přístupu k Vašemu zařízení pomocí programu pro sdílení pracovní plochy, např. TeamViewer, který umožňuje zprostředkovat vzdálenou podporu. Při osobním servisním zásahu proškolený pracovník získá fyzický přístup k Vašemu zařízení a nezprostředkovaně provede změny a opravy. Při vzdáleném poskytování podpory získá náš pracovník přístup k Vašemu zařízení a provede vše nutné pro vyřešení Vašeho požadavku a nastavení produktu. Tento vzdálený přístup je možné kdykoli v průběhu ukončit. Provádění servisního zásahu není nahráváno. Osobní přístup může pracovník získat i v případě, že u Vás provádí instalaci nebo školení, kdy demonstruje fungování produktů na skutečných datech. Takové údaje nikdy nekopíruje, nenahrává ani s nimi nenakládá nad rámec řešení provedení instalace nebo poskytnutí školení.
 5. Zákaznická podpora může být u produktů výjimečně provedena na uživatelem zaslané zálohové kopii dat. Náš proškolený servisní pracovník ji uloží, rozbalí, zjistí chybu, předá na vývojové oddělení a neprodleně smaže.Záloha je v takovém případě ukládána dočasně na servery naší společnosti, případně společnosti Microsoft. O tom, že jsme zálohu přijali a uložili si ji za účelem vyřešení požadavku, jsou uživatelé informováni e-mailem. Zálohu nevyužíváme k jiným účelům, nevytěžujeme ji ani jinak nezpracováváme.
 6. V případě, že budeme mít v úmyslu zapojit do provádění servisní a zákaznické podpory subdodavatele, jsme povinni informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další subdodavatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru subdodavatelů.
 7. Berete na vědomí, že máte plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnášíte do produktů. Požadavky správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny Vámi. V případě, že provedete výmaz údajů, jsou tyto vymazány. Neprovádíme kopie ani vámi zpracovávané údaje jinak nezálohujeme a nemáme k nim dlouhodobý přístup.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
 2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 3. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 4. Prostřednictvím webových stránek profiuctenka.cz můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování podpory produktů a dalších služeb souvisejících s produkty. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 5. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 6. Po ukončení zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
 7. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 8. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 9. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.
 10. Zavazujeme, že v případě vzniku újmy v souvislostí s únikem osobních údajů či jiné skutečnost která vede ke vzniku újmy, poskytne uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
 11. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 12. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu gdpr@solitea.cz
  2. vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu gdpr@solitea.cz
  3. požadovat e-mailem na adrese gdpr@solitea.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme
 2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou).

Zásady zpracování Vašich osobních údajů

 1. Údaje vyplněné do formuláře, tj. Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, IČ a obsah komunikace, potřebujeme znát, abychom Váš dotaz mohli zodpovědět. IP adresu zařízení, z něhož byl dotaz odeslán, si ukládají naši správci sítě.
 2. Údaje z formuláře zpracováváme pro účely našeho oprávněného zájmu, kterým je poskytnutí odpovědi a informování o vývoji dotazu, případně aktualizace odpovědi.
 3. Při odesílání formuláře jste měli možnost zaškrtnout souhlas se zasílání newsletteru. Pokud jste nám dali souhlas se zasíláním novinek, budeme vaše jméno a příjmení a e-mail zpracovávat za účelem zasílání novinek. Vyplněním formuláře nám potvrzujete, že Vámi vyplněné údaje jsou pravdivé, přesné a vztahují se k Vaší osobě.
 4. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, dokud je dotaz relevantní, přičemž náš oprávněný zájem trvá nejdéle 2 roky. V případě souhlasu Vám budeme novinky zasílat do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu trvání jeho udělení, tj. 5 let od odeslání formuláře.
 5. Souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na gdpr@solitea.cz. Protože Vaše údaje zpracováváme také na základě oprávněného zájmu, budete-li mít pocit, že s Vašimi údaji nenakládáme podle Vašich představ, můžete podat námitku proti zpracování e-mailem na adresu gdpr@solitea.cz.
 6. Odhlásíte-li se z odběru kliknutím na zápatí každého e-mailu, budeme odhlášení považovat za podání námitky, případně odvolání souhlasu, pokud jste nám jej udělili. O námitce vždy neprodleně rozhodneme. V období mezi podáním námitky a rozhodnutím o námitce, Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat.
 7. Správcem Vašich údajů je společnost Solitea Česká republika, a.s., IČ 255 68 736, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Se zpracováním nám mohou pomáhat naši externí zpracovatelé, které jsme zavázali zpracovatelskými smlouvami, abychom chránili Vaše soukromí.
 8. Kdykoliv se nás také můžete zeptat, e-mailem na adresu gdpr@solitea.cz, jaké údaje a proč o Vás zpracováváme. My Vám tyto informace rádi poskytneme. Kdykoliv můžete uplatnit také právo na opravu, výmaz či přenositelnost údajů. Pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, můžete po nás požadovat vysvětlení či se v krajním případě obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Vyplněním a odesláním formuláře potvrzujete, že jste si zásady přečetli a souhlasíte s nimi.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

Zásady ochrany osobních údajů (platné od 1. 5. 2020)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují použití aplikace Profi Účtenky.

Berte prosím na vědomí, že použitím mobilní aplikace Profi Účtenka, resp. dokončením registračního procesu kliknutím na „Dokončit“ po nainstalování této aplikace, potvrzujete, že jste si tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) včetně příslušných dokumentů a zdrojů, na které Zásady odkazují, zejména naše obecné Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Obecné Zásady“) přečetli a rozumíte jim. Ustanovení Zásad mají přednost před ustanoveními Obecných Zásad. Termíny nedefinované těmito Zásadami jsou definovány v našich Obchodních podmínkách.

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
 • Společností společnost Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 555/49, Brno, PSČ 602 00, IČ 255 68 736, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 3012, e-mail: profiuctenka@solitea.cz, telefon +420 549 522 520 (dále také jen „my“)
 • Vámi podnikatel (fyzická osoba), který se po prvotním spuštěním Aplikace registroval, aby mu byly zpřístupněny její funkce a nadále aplikaci využíváte, případně podnikatel, který o využívání Aplikace teprve projevil zájem prostřednictvím kontaktního formuláře
 1. Vyvíjíme pro Vás a poskytujeme Vám k užívání mobilní aplikaci, pomocí které můžete vystavovat účtenky, ukládat je a evidovat, tisknout, importovat či exportovat, komunikovat s Finanční správou a evidovat doklady v rámci systému EET (dále jen „Aplikace“). Aplikace je dostupná po stažení z Apple Store, Google Play nebo Windows Store.
 2. Znění Zásad můžeme jednostranně měnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem Vás informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti takových změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb způsobem dle čl. VII. odst. 6 . Podmínek
 3. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji Vás, fyzických osob. Při zpracování přitom dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

II. Jsme správce osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR můžeme zpracovávat od okamžiku, kdy projevíte zájem o naši Aplikaci prostřednictvím kontaktních formulářů nacházejících se zde a zde, kdy nás kontaktujete z jakéhokoli jiného důvodu prostřednictvím kontaktních údajů či formuláře uvedených zde, případně od okamžiku, kdy dokončíte registrační proces a začnete používat naši Aplikaci. V takových případech zpracováváme Vaše údaje z pozice správce Vašich osobních údajů, přičemž zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás nebo z veřejně dostupných databází (např. ARES).
 2. Pakliže nás kontaktujete prostřednictvím některého z kontaktních formulářů nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránkách, zpracováváme pouze Vaši e-mailovou adresu, IP adresu zařízení, ze kterého jste dotaz zaslali, a telefonní číslo, a pakliže vyplníte i další údaje pak také Vaše jméno, příjmení, IČ, a případně další osobní údaje, které nám v průběhu vzájemné komunikace sdělíte.
 3. Jakmile dokončíte registrační proces a začnete používat Aplikaci, začínáme (bez ohledu na to, zda jste nás předtím kontaktovali) zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, adresu, obchodní firmu, IČ a údaj o tom, zda jste plátce DPH, případně vybrané údaje z nastavení Aplikace (údaje o připojené tiskárně, měna, počet položek v ceníku či počet kontaktů v adresáři).
 4. Veškerá ostatní data (vč. ostatních osobních údajů), která do Aplikace nahrajete, zůstávají uložená pouze na Vašem zařízení až do okamžiku, kdy se Aplikaci rozhodnete spárovat s mobilní a webovou aplikací iDoklad. V takovém případě pak můžeme začít zpracovávat rovněž Vaši e-mailovou adresu, kterou jste použili k vytvoření uživatelského účtu, a identifikátor přirazený k tomuto Vašemu účtu. V případě, že jsou součástí zálohovaných dat do aplikace iDoklad některé z Vašich dalších osobních údajů, řídí se jejich zpracování vlastními zásadami ochrany osobních údajů aplikace iDoklad dostupnými zde.
 5. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
 • plnění smlouvy o poskytování služeb a poskytnutí licence podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním Aplikace, informování o plánovaných změnách Podmínek, Zásad či obecných Zásad, a vyřizování Vašich dotazů prostřednictvím zákaznické podpory a informování o změnách v Aplikaci nebo v jejím užívání;
 • ochrany serverů před útoky, zneužitím třetími stranami či zneužitím ze strany některých uživatelů, informování o plánovaných odstávkách a technické údržbě software a hardware, jakož i občasné analyzování a vyhodnocování užívání Aplikace, což je náš i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • dále také abychom Vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je u nás nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme v rámci Aplikace nebo našich dalších souvisejících službách či produktech, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled, ve smyslu recitálu 47 GDPR;
 • anonymizované údaje dále interně analyzujeme a vyhodnocujeme za účelem zkvalitňování Aplikace.
 1. Veškerou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 6 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně Vám pomoci v případech opakujícího se problému s Aplikací, a to opět v rámci účelu plnění smlouvy a našeho i Vašeho oprávněného zájmu.
 2. Další osobní údaje podle tohoto článku zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu užívání Aplikace a po dobu 6 měsíců od jeho zrušení ve smyslu čl. VII odst. 1 Podmínek za účelem naší případné komunikace po zániku smlouvy. E-mailovou adresu uchováváme jednak po dobu nezbytnou pro zasílání notifikací novinkách v Aplikaci, a dále v rámci oprávněného zájmu, kdy Vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 12 měsíců po ukončení poskytování služeb. Vybrané osobní údaje můžeme uchovávat maximálně 15 let po jeho zániku pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi námi a vámi souvisejícího s Podmínkami nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody. V případě propojení se službou iDoklad budou Vaše osobní údaje uloženy v zálohách po dobu 1 roku. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje zlikvidujeme, leda bychom byli oprávněni tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.
 3. Předmětné údaje zpracováváme zejména jejich pořízením, přenosem, uložením, analyzováním, vyhodnocením, a případně také strukturováním.

III. Zpracování na základě Vašeho souhlasu

 1. Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat také v případě, že nám k tomu dáte dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Využívání Aplikace není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu, ale můžeme Vám za něj nabídnout nějaký bonus.
 2. Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu, který naleznete např. u kontaktních formulářů nacházejících se zde a zde, nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.
 3. V rámci mezí případných souhlasů budeme zpracovávat zejména Vaši e-mailovou adresu a telefon. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že si uložíme informaci o IP adrese zařízení, z níž byl souhlas odeslán, a časový záznam o odeslání souhlasu za účelem uložení a archivace souhlasu.
 4. Souhlas nám udělujete k zasílání odkazu na Aplikaci a dále k zasílání marketingových sdělení souvisejících s Aplikací, a to sdělení nás či našich partnerů všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jakož i prostřednictvím telefonického hovoru, který může být zaznamenávám alespoň neautomatizovaným způsobem (tj. třeba i jen rukou). Dále k tomu, aby Vás naši partneři mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet vám své služby a výrobky, tj. zasílat vám obchodní sdělení, informovat Vás o věrnostních akcích nebo událostech, případně aby Vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění našich služeb nebo služeb třetích osob. Třetí osoby mohou námi poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici a které získaly v souladu s právními předpisy. Třetí osobou jsou kupříkladu (a nejenom) společnosti v holdingu Solitea.
 5. Údaje, které nám poskytnete na základě souhlasu můžeme zpracovávat po dobu trvání poskytování služeb, a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, odvoláte-li svůj souhlas dle následujícího odstavce.
 6. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce jste oprávněni kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu profiuctenka@solitea.cz, a případně i v zápatí každého newsletteru. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba Aplikace, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).
 7. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o novinkách či změnách souvisejících s naší službou
 8. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro námi pověřené zpracovatele.

IV. Zpracování třetími stranami

 1. S poskytováním služeb a řádným vývojem Aplikace nám pomáhají zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb.
 2. Berete přitom na vědomí, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů. Dále také souhlasíte, že zpracovatelé mohou pověřit zpracováním další subzpracovatele.

V. Závěrečná ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Dále se uplatní následující ustanovení Obecných Zásad:
  1. Odstavce 2, 4 (ohledně webových stránek na adrese www.profiuctenka.cz), 7 až 12 článku Další ustanovení o ochraně osobních údajů
  2. Odstavec 1 článku Závěrečná ustanovení
 1. Vždy můžete:
  1. vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu profiuctenka@solitea.cz;
  2. požadovat e-mailem na adrese profiuctenka@solitea.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, přičemž takové informace Vám v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.
  3. požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 GDPR;
  4. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 1. Dále máte samozřejmě právo obrátit se ve věci našeho zpracování Vašich osobních údajů také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

VI. Účinnost

Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. 5. 2020.

Stáhněte si Profi Účtenku zdarma do svého mobilu nebo tabletu

Neplaťte za EET aplikace a raději zkuste bezplatnou Profi Účtenku.
+420

Odesláním telefonního čísla nám udělujete souhlas s jeho použitím podle našich Zásad.