Smluvní ujednání pro použití mobilní aplikace Profi Účtenka (platné do 30. 4. 2020)

dle z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen „autorský zákon“),a dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Před použitím mobilní aplikace si pečlivě přečtěte toto smluvní ujednání.

POUŽITÍM MOBILNÍ APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TOHOTO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEPOUŽÍVEJTE

I. Slovníček pojmů

Mobilní aplikace je pro účely tohoto Smluvního ujednání Aplikace, kterou je možné si stáhnout prostřednictvím obchodů Apple Store, Windows Store nebo Google a provozovat ji na mobilním zařízení.

Provozovatelem Aplikace je společnost Solitea Česká republika, a.s., Drobného 555/49, Brno, PSČ 602 00, IČ 01572377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 3012.

II. Úvodní ustanovení

 1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání Mobilní aplikace, kterou vlastní a provozuje Provozovatel, který je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k této aplikaci.
 2. Uživatelem Mobilní aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která se registruje před prvotním spuštěním(dále jen „uživatel“) a která odpovídá definici podnikatele dle § 420 an. OZ.
 3. Registrace spočívá v zadání kontaktních údajů o uživateli, které budou následně použity v hlavičce dokladu.

III. Licenční ujednání

 1. Mobilní aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.
 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Mobilní aplikace.
 3. Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoli aktualizací poskytnutých provozovatelem Mobilní aplikace, které nahradí nebo doplní původní Mobilní aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Mobilní aplikace vystavovat elektronické účetní doklady, ukládat je a evidovat, tisknout, odesílat e-mailem a importovat či exportovat data do nebo z  Mobilní aplikace, a to v rozsahu, v jakém to Mobilní aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
 2. Uživatel se zavazuje neužívat Mobilní aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele. Provozovatel Mobilní aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která uživateli nebyla výslovně udělena.
 3. Uživatel nesmí z vygenerovaných dokladů odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné známky, název provozovatele nebo název Mobilní aplikace.
 4. Uživatel nesmí Mobilní aplikaci pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence,
 5. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Mobilní aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto Smluvní ujednání, nebo používá Aplikaci v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.   Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání ve shora uvedených případech.

V. Úplata za užívání Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je momentálně poskytována zdarma. Provozovatel si vyhrazuje právo Mobilní aplikaci kdykoli upravit, případně zpoplatnit aplikaci nebo služby, které jsou  jejím prostřednictvím poskytovány.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí Mobilní aplikací vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami a za správnost a úplnost dalších výstupů Mobilní aplikace, předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
 2. Provozovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Mobilní aplikace, nebo jejími výstupy, byly-li způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Mobilní aplikace, neodborným zásahem do Mobilní aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Mobilní aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě. Webové stránky mohou uživatele odkázat na jiné internetové stránky, přičemž Provozovatel není v žádném ohledu odpovědný za obsah, dostupnost nebo jiné aspekty těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává, shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje právnických osob a fyzických osob podnikatelů, u fyzických osob podnikatelů tak činí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Potvrzením tohoto Smluvního ujednání uděluje uživatel souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů uživatele fyzické osoby – podnikatele:např. jméno, příjmení, provozovna, IČ. . V případě, že uživatel je právnickou osobou   uděluje provozovateli souhlas se zpracováním údajů: např. název, IČ, sídlo právnické osoby. Způsoby zpracování jsou zejména shromažďování, vyhledávání, výměna, používání, uchovávání, zpřístupňování, doplňování, úprava, předávání, šíření, zveřejňování blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel za účelem využívání Mobilní aplikace aktivní uživatelský účet.
 3. Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem zasílání informací souvisejících Mobilní  aplikací, s vývojem legislativy dotýkající se Mobilní aplikace a pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a to po dobu, po kterou má uživatel  aktivní uživatelský  účet s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 4. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících sMobilní aplikací. Provozovatel může tyto informace využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 5. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.
 6. Uživatel, který je fyzickou osobou podnikatelem bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atdUživatel má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, V případě odvolání souhlasu je Provozovatel oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační údaje Uživatele v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození., a to pouze pro účely evidence Uživatelů Aplikace, jakožto smluvních partnerů Provozovatele.

VIII. Údržba aplikací

Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Mobilní aplikace, je nutné provádět nepravidelnou údržbu Mobilní aplikace. Provozovatel dává uživatelům na vědomí, že v době provádění údržby není Mobilní aplikace dostupná. Provozovatel může provádět úpravy Mobilní aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Registrací dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Registrací souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.
 2. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu ze strany uživatele nebo provozovatele, zánikem uživatele nebo provozovatele bez právního nástupce.
 3. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na https://profiuctenka.cz a zasláním zprávy s oznámením na uživatelský účet prostřednictvím Mobilní aplikace nebo prostřednictvím emailu na registrovanou emailovou adresu.
 4. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzuje podle dosavadního smluvního ujednání.
 5. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.
 6. Smluvní ujednání je zveřejněno na webových stránkách provozovatele a v tištěné podobě je k dispozici na adrese sídla provozovatele.
 7. Smluvní ujednání je platné od 1. 1. 2017.

Solitea Česká republika, a.s.

Obchodní podmínky aplikace Profi Účtenka (platné od 1. 5. 2020)

Použitím aplikace Profi Účtenka, resp. dokončením registračního procesu po nainstalování aplikace kliknutím na „Dokončit“, dochází mezi námi a Vámi k uzavření smlouvy o poskytování služeb a k poskytnutí licence, jejíž obsah je tvořen těmito obchodními podmínkami uvedenými níže („Podmínky“) a našimi Zásadami ochrany osobních údajů („Zásady“) včetně příslušných dokumentů a zdrojů, na které Podmínky a Zásady odkazují. Užíváním naší aplikace přitom berete na vědomí, že jsou pro Vás tyto Podmínky závazné. Pakliže s těmito Podmínkami či našimi Zásadami nesouhlasíte, aplikaci, prosíme, nepoužívejte.

I. Slovníček pojmů

Aplikace je mobilní aplikace Profi Účtenka, kterou si můžete stáhnout prostřednictvím obchodů Apple Store, Google Play nebo Microsoft Store na Vaše mobilní zařízení, tablet či osobní počítač, a provozovat ji na některém z těchto zařízení ve spojení s tiskárnou či na některé z chytrých pokladen (jejich seznam naleznete zde) samostatně. Aplikace je určena výlučně pro podnikatele (fyzické i právnické osoby) ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku a slouží k vystavování účtenek a komunikaci s Finanční správou při plnění povinností spojených s elektronickou evidencí tržeb.

Provozovatelem Aplikace je společnost Solitea Česká republika, a.s., Drobného 555/49, Brno, PSČ 602 00, IČ 01572377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3012 (dále také jako „my“).

Registrace do Aplikace spočívá v zadání informací vztahujících se k Uživateli, které budou následně použity v hlavičce účtenky, zadání Vaší e-mailové adresy, odsouhlasení těchto Podmínek a Zásad, a následného kliknutí na tlačítko „Dokončit“ v rámci Aplikace.

Uživatelem jste Vy, podnikatel (fyzická i právnická osoba), který se po prvotním spuštěním Aplikace registroval, aby mu byly zpřístupněny její funkce (dále také jako „Vy“).

II. Úvodní ustanovení

 1. Před používáním naší Aplikace si, prosíme, tyto Podmínky a naše Zásady pečlivě přečtěte.
 2. Tyto Podmínky spolu se upravují užívání Aplikace. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.
 3. Při používání Aplikace jste povinni zadat vždy pravdivé a úplné údaje vztahující se k Vaší osobě, které budou následně použity v hlavičce účtenky. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují naše Zásady.
 4. V případě, že Vám něco nebude jasné, nebo na nás budete mít jakýkoli jiný dotaz, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře, zavolat nám na telefon zákaznické podpory +420 549 522 520, napsat na e-mail: profiuctenka@solitea.cz či případně využít možnosti kontaktovat naši zákaznickou podporu prostřednictvím uživatelského rozhraní Aplikace v možnosti „Podpora“.

III. Licence

 1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonáváme my.
 2. Okamžikem Registrace Vám poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání užívání Aplikace, pouze pro užití při Vaší podnikatelské činnosti a pouze pro užití Aplikace v rozsahu, které Vám uživatelské rozhraní Aplikace umožňuje. Berte prosíme na vědomí, že užívání Aplikace je upraveno také podmínkami příslušných platforem, prostřednictvím nichž, je Aplikace přístupná. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání Aplikace prostřednictvím GUI. Nezpřístupníme Vám zdrojové ani strojové kódy Aplikace, pokud se nedohodneme jinak (např. pro účely interoperability s Vašimi interními systémy). Reverzní inženýrství Aplikace není dovoleno.
 3. Licence se uděluje jako bezúplatná. Tím však není dotčeno případné ujednání o úplatě za používání Aplikace.
 4. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Na základě této licence nejste rovněž oprávněni Aplikaci nebo její prvky pozměňovat a/nebo z ní vytvářet odvozená díla.
 5. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Aplikaci nesmíte jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a případně dalších spolupracujících osob, které Vám poskytují účetní a administrativní služby.
 6. Toto licenční ujednání upravuje také užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace, kterými nahradíme nebo doplníme původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
 7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval naše práva. Vyhrazujeme si veškerá práva, k jejichž výkonu nejste těmito Podmínkami nebo Zásadami oprávněni.
 8. Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb dle čl. VII
  odst. 1.
 9. Nenáleží Vám jakákoliv oprávnění ve spojení s našimi ochrannými známkami, ani s jinými označeními Aplikace, ať už registrovanými či neregistrovanými.
 10. Aplikace je interoperabilní s webovou a mobilní aplikací iDoklad, kterou rovněž provozujeme, a která Vám např. umožní zálohovat ceník či vydané účtenky do iDokladu a naopak. Používání aplikace iDoklad se však řídí vlastními podmínkami použití a vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete na webových stránkách aplikace iDoklad, přičemž berete na vědomí, že součástí smlouvy o poskytování služeb a poskytnutí licence dle těchto Podmínek není licence pro webovou ani mobilní aplikaci iDoklad.
 11. Přestože Aplikace může obsahovat data z externích databází (ARES, Finanční správa), neposkytujeme licenci k externím aplikacím, jakož ani jiná oprávnění k užití dat obsažených v těchto externích databázích.

IV. Práva a povinnosti Uživatelů

 1. Prostřednictvím Aplikace můžete vystavovat účtenky, ukládat je a evidovat, tisknout prostřednictvím vybraných tiskáren (seznam ověřených tiskáren účtenek naleznete zde) či pokladen (seznam takových pokladen naleznete zde), odesílat je e-mailem, komunikovat s Finanční správou a evidovat účtenky v rámci systému EET, vytvářet ceníky, importovat či exportovat data do nebo z Aplikace, případně do nebo z dalších aplikací a služeb ať už námi poskytovaných (zejména pak webové a mobilní aplikace iDoklad) nebo dalších (ARES), a to v rozsahu, v jakém to Aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
 2. Z vygenerovaných účtenek není dovoleno odstraňovat nebo měnit jakákoliv označení, ochranné známky, loga, název a údaje o nás nebo Aplikaci. Pokud tak učiníte Vy nebo osoba, jíž jste do Aplikace poskytli přístup, neodpovídáme za případnou škodu tím způsobenou.
 3. Všechna data, která do Aplikace zadáte a uložíte, se ukládají na Vaše zařízení. Proto neodpovídáme za škodu způsobenou jejich ztrátou, únikem či poškozením. V případě, že se rozhodnete Aplikaci propojit s webovou či mobilní aplikací iDoklad prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu zřízeného v aplikaci iDoklad, zálohují se data rovněž do našich databází na serverech společnosti Microsoft v Irsku, na které se ukládají data z aplikace iDoklad. Veškerá takto zálohovaná data jsou pouze Vaše a nesete tak odpovědnost za jejich obsah.
 4. Berete přitom na vědomí, že jsme oprávněni bez předchozího oznámení zamezit Vašemu užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky (např. neuhrazení platby za její užívání v případě zpoplatnění, zpřístupnění Aplikace třetím osobám), nebo že používáte Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.
 5. Současně berete na vědomí, že pokud se rozhodnete propojit Aplikaci s webovou či mobilní aplikací iDoklad a zálohovat do ní svá data z Aplikace (ceníky, účtenky, apod.), řídí se uchovávání dat podmínkami poskytování služby iDoklad dostupnými zde. Pohlídejte si tedy prosím, abyste s nimi případně byli seznámeni.
 6. Při zamezení užívání Aplikace či smazáním záloh spolu se zánikem uživatelského účtu v aplikaci iDoklad ve smyslu odst. 4 a 5 tohoto článku, nemáte nárok na jakoukoli náhradu či finanční kompenzaci.
 7. K ukončení poskytování služeb a zániku smlouvy dochází zamezením užívání Aplikace dle odst. 4 nebo odinstalací Aplikace z Vašeho zařízení. Ukončení poskytování služeb nemá vliv na fungování dalších aplikací a služeb, které Vám také poskytujeme, či uživatelských účtů v nich zřízených.

V. Úplata za užívání Aplikace

 1. Aplikace je poskytována k užívání zdarma.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace je dále nutné provádět její nepravidelnou údržbu. Dále můžeme provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti. Z těchto důvodů může tedy dojít k plánované odstávce Aplikace. O plánovaných odstávkách Aplikace Vás budeme informovat. Dáváme si také záležet na tom, aby naše Aplikace fungovala, pokud možno, nepřetržitě, a to verzích operačních systémů Android, iOS a Microsoft Windows ve verzích vydaných a podporovaných ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek. Může se však stát, že Aplikace bude čas od času nedostupná, a že nebude na některých starších verzích těchto operačních systémů fungovat zcela dokonale. V případě, že vám Aplikace nebude fungovat nebo v ní najdete nějakou chybu, neváhejte nás prosím kontaktovat některým ze způsobů uvedených v čl. II odst. 4 těchto Podmínek. Za zpětnou vazbu budeme rádi. Dostupnost Aplikace a její kompatibilitu s verzemi operačních systémů, tiskárnami či chytrými pokladnami neuvedenými zde negarantujeme ani neodpovídáme za škodu způsobenou takovou nedostupností či nekompatibilitou. Dále neodpovídáme za škodu způsobenou neaktuálností Aplikace v důsledku nenainstalování dostupných aktualizací Uživatelem bez ohledu na to, zda je jejich stažení podmíněno platbou za stažení nebo za užívání Aplikace.
 2. Neneseme dále žádnou odpovědnost ani za soulad náležitostí Aplikací vygenerovaných účtenek s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům, zákazníkům a/nebo dalším subjektům. Nejsme poskytovateli právního ani daňového poradenství a je pouze na Vás, abyste se ujistili o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.
 3. Neodpovídáme Vám za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo způsobené jejími výstupy, pokud byly způsobeny Vámi, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na naší vůli, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s našimi pokyny, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením Vaší lokální sítě nebo počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných ve Vašem zařízení. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace se nepovažují za vadu software, která by měla vliv na jeho užívání.
 4. Dále neneseme odpovědnost ani za data importovaná do Aplikace z databází třetích osob (zejména databáze ARES nebo systému EET provozovaných Ministerstvem financí ČR), za jejich dostupnost a přístupnost, a dále za škody způsobené provozem aplikací či produktů třetích osob v Aplikaci či spolu s ní (např. funkce platebních terminálů či tiskáren).
 5. Vezměte prosím na vědomí, že na webových stránkách profiuctenka.cz, na kterou můžete být z Aplikace odkázáni, mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, přičemž nejsme odpovědní za obsah ani dostupnost těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách rovněž nevyjadřují náš názor. Budete-li mít pocit, že obsah umístěný na webových stránkách třetích stran je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo obecně uznávanými etickými a morálními principy, měli byste vyrozumět provozovatele takových stránek a budeme rádi, když nám to dáte na vědomí.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Vaší Registrací dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi námi a Vámi a k poskytnutí licence. Obsah smlouvy tvoří tyto Podmínky a Zásady ve znění platném ke dni Registrace případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá a licence se uděluje na dobu užívání Aplikace a zaniká ukončením jejího používání z Vaší strany (nejdříve však její odinstalací) nebo zánikem Vás nebo nás bez právního nástupce.
 2. Smlouva o poskytování služeb, jakož i samotné poskytování služeb a poskytnutí licence, probíhá v českém jazyce. V uživatelském rozhraní Aplikace je možné zvolit rovněž některý z dalších jazyků aplikace (angličtina, němčina, slovenština, ruština, vietnamština). Berete však na vědomí, že služby dle této smlouvy jsou poskytovány výlučně uživatelům podnikajícím na území České republiky a volitelné jazyky byly přidány toliko k zajištění většího komfortu při užívání aplikace, že nejsou oficiálním úředním překladem, a že Vám neodpovídáme za případné nesrovnalosti mezi českou verzí aplikace a jejími cizojazyčnými variantami.
 3. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
 4. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo v souvislosti s poskytnutou licencí se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, autorským zákonem a zákonem o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 5. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným soudem k řešení takového sporu bude v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.
 6. Podmínky včetně rozsahu a funkcí Aplikace můžeme jednostranně měnit především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž působíme a v rámci níž poskytujeme služby Aplikace či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování či užívání Aplikace nebo z důvodu změn služeb třetích stran, které s Aplikaci souvisí, zejména v důsledku změny rozsahu, formátu či jiných vlastností dat potřebných pro provoz Aplikace.
 7. Změna Podmínek Vám bude oznámena prostřednictvím notifikace v rámci Aplikace a/nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při Registraci. V případě, že si nebudete přát být vázáni navrhovanou změnou Podmínek užití, máte právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb jste povinni vypovědět elektronicky zasláním oznámení na naši e-mailovou adresu profiuctenky@solitea.cz. Ke dni uplynutí výpovědní doby jste dále povinni Aplikaci odinstalovat, v opačném případě nejsme povinni služby přestat poskytovat, a to v kvalitě a rozsahu dle našeho uvážení. V případě, že poskytování služeb nevypovíte zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek a Aplikaci ve stejné lhůtě neodinstalujete, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasíte.
 8. Podle změněných Podmínek podle odst. 7 se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzují podle dosavadního znění Podmínek.
 9. Tyto Podmínky i Zásady jsou dostupné na naší webové adrese a v tištěné podobě jsou dispozici rovněž na adrese našeho sídla.

Podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2020.

Stáhněte si Profi Účtenku zdarma do svého mobilu nebo tabletu

Neplaťte za EET aplikace a raději zkuste bezplatnou Profi Účtenku.
+420

Odesláním telefonního čísla nám udělujete souhlas s jeho použitím podle našich Zásad.